Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

obor
Design nábytku a interiéru

vedoucí ateliéru

Mgr. art. Jana Potiron, Art.D.

MgA. Štěpán Rous, Ph.D.

kontaktní informace
kancelář / LS-326
e-mail / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-mail / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

informace k přijímacímu řízení

seznamte se s ateliérem zde

o ateliéru

Design nábytku a interiéru je specializací programu Design a užitá tvorba. Jedná se o akademicky zaměřenou přípravu tvůrčích osobností působících v oblasti výtvarného umění. Jejími pilíři jsou tvorba, reflexe a interpretace. Těžištěm přípravy studentů je ateliérová výuka, v níž je jednak rozvíjena technická a technologická zdatnost studentů, jednak její tvořivé překračování s cílem obohacení vlastního autorského stylu vyjadřování. Primárně je ateliérová výuka v tematické rovině zaměřena podle koncepce autorského uměleckého projektu studenta s cílem dosáhnout jeho expozice, či uplatnění v praxi či aplikační sféře. Ateliérové předměty, jádro výuky, jsou doplňovány teoretickými disciplínami zaměřenými na kompetenční rozvoj studentů v oblastech recepce, reflexe a interpretace vlastní i cizí tvorby. Studenti jsou vzděláváni k tomu, aby toto poznání byli schopni vnímat v širších souvislostech a zprostředkovat je odbornému i širokému publiku alespoň v jednom světovém jazyce.

Po absolvování oboru prokazuje student dovednosti:
- sepíše a vybaví vizualizacemi rešerši produktů v zadané tematické oblasti
- naskicuje návrhové varianty vytvářeného produktu s ohledem k jeho technické funkčnosti a estetickým kvalitám
- vybere nejvhodnější variantu s ohledem na zadání (styl a cílovou skupinu)
- zvolí odpovídající technologii výroby modelu a navrhne technologický postup výroby prototypu
- vytvoří 3D model jednoduššího produktu pomocí standardních modelérských postupů, nebo 3D editorů a 3D tisku
- svůj návrh a výběr předloží zadavateli a zdůvodní jej s ohledem na zadání a zjištěné požadavky
- kriticky posuzuje vlastní práce v oborovém kontextu a stylovém rámci
- řídí konstrukční tým, zdůvodní a obhájí svůj výběr před dalšími členy konstrukčního týmu
- vybere nejvhodnější variantu a vytvoří komplexní projektovou dokumentaci, vybírá vhodné formy prezentace a propagace prototypu/projektu
- navrhuje inovace v oblasti technologie výroby a funkčnosti produktu, zdůvodňuje hodnotu produktu/projektu v mezioborových souvislostech

 

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS naleznete zde. Podmínkou přijetí je minimálně bakalářský vysokoškolský titul BcA., získaný na umělecké škole výtvarného zaměření a úspěšné absolvování jednodenní přijímací talentové zkoušky. Bližší informace viz www.zcu.cz, sekce Přijímací řízení), kontakt: Mgr. M. Jeriová, tel. +420 377 636 715, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách zde).

Součásti SZZ jsou

  • obhajoby diplomové práce v podobě designérského projektu na téma navržené studentem nebo určené pedagogem,
  • teoretická práce, která zasazuje zpracované téma a způsob jeho realizace do širších souvislostí v oblasti designu, a to nejen v jeho historických, ale i aktuálních souvislostech
  • zkouška z oboru, teorie a dějin umění a designu, estetiky

diplomová práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné diplomové práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.
Každý student má možnost navrhnout vlastní individuální téma.

FUD bile logo eng

eu

european union

european regional development fund

investing in your future

social links

facebook

instagram

youtube

 

address

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E