Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Špička ledovce 2017

Špička ledovce je tradičním výběrem nejlepších bakalářských a diplomových prací studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Všechny práce jsou oceněné Cenou děkana, Čestným uznáním děkana nebo Cenou ateliéru, a to pro svou originální myšlenku a vynikající zpracování.

Eva Bartošová – Divné zápisky
Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit takovou knihu, jejíž textová i obrazová část se bude navzájem propojovat a podporovat. Jedna část doplní druhou a naopak. Vytvořit originální knihu jak po stránce textové, tak i po stránce obrazové a ve finále tak bude fungovat jako dobrý celek. Snažila jsem se vytvořit takovou knihu, kde by si své našel jak dětský tak i dospělý čtenář.

Barbora Bomerová – Krása kolem i v nás
V dnešním uspěchaném světě, kdy se lidé ženou za kariérou a penězi, častokrát zapomínají na to esenciální. Zapomínají se dívat kolem sebe a užívat těch drobných a obyčejných okamžiků jako je úsměv, letní vánek či šumění stromů. Ve své práci bych chtěla ukázat, že i něco naprosto obyčejného, o co někdo jiný sotva zakopne, v sobě může ukrývat spoustu krásy. Stačí, když se naučíme správně dívat a otevře se nám úplně nový svět.

Darya Cherna Dzihilevich – ECCE HOMO
Mým základním cílem práce je studium sociálního fenoménu hřbitova v kontextu různých zemí. Vytvoření série fotografií, představujících dokumentaci a srovnání vizuálního obrazu hřbitovů různých kultur, tradic a náboženství. Ty pro mě ztělesňují určitou krásu, křehkost, symboliku koloběhu a do jisté míry stálost v čase. Proto jsem chtěla vytvořit sérii a pokusit se o záznam těchto pocitů. Zvolila jsem si typologický jazyk, který nevyjadřuji formou přímé dokumentace, ale intuitivním spojením s objekty výzkumu. Nic nepřidávám, a pokud je to možné ani nevylučuji. Tvář věcí vychází sama ze sebe, aby zachovala svůj autentický charakter. Z toho důvodu využívám různá umělecká řešení.

Adam Frk – Minikolekce obuvi
Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit čtyři páry bot, kde by se každý pár lišil od ostatních barvou, zapínáním a střihem, a zároveň by tvořili ucelenou kolekci inspirovanou armádním designem. Chtěl jsem, aby design působil promyšleně, aby linie do sebe zapadaly, a tvořily tak výslednou kompozici, ve které by se použité materiály a jejich rozložení dobře vyjímaly. Použitím přezek a spon, které se běžně používají v armádě, jsem měl v úmyslu docílit toho, aby se automatické a bezmyšlenkovité obouvání stalo něčím výjimečným.

Martina Havlová – Fotografie jako příběh: Mušle ve vlaštovčím hnízdě
Kniha Mušle ve vlaštovčím hnízdě je soubor fotografií zabývající se pohádkami a příběhy. Vzniklé fotografie nesledují konkrétní dějovou linii nějakého příběhu, ale jsou spíše výsledkem hledání prvků tvořící společný základ většiny pohádek. Práce se zabývá symbolikou barev, čísel, významem různých značek a symbolů a také v nemalé míře krajinou, jež je ve svých drobných nuancích ukazatelem plynutí času a která nejčastěji funguje jako hlavní dějiště. Přirozeným výstupem celé série je již zmíněná kniha, která je založená na hře a tajemství a dá se pomyslně dělit na několik částí. Ty v sebe plynule přecházejí. Fotografie jsou v knize umístěny tak, aby na sebe vzájemně reagovaly, doplňovaly se a udržovaly tak diváka v napětí. Stejně tak je tomu totiž v dětských pohádkových knížkách.

Pavel Hora – Linoryt a linořez v ilustraci
Pokusil jsem se svou prací vytvořit to, co se od ilustrace a grafické úpravy knihy očekává především: vyjádřit charakter literárního díla, osvětlit jeho obsah a najít mu odpovídající formu. Pomocí obrazu, písma, barvy a vhodných materiálů zhotovit celistvé dílo. Zároveň jsem se snažil maximálně využít výrazové prostředky linorytu a linořezu a s ním spojených možností tisku z výšky. Zvolil jsem k tomu běžné i experimentální postupy a formy.

Alžběta Ježková – Fryšunty pro špunty aneb malované písničky
Mým cílem bylo vytvořit knihu, která bude děti provázet od útlého dětství, kdy jim budou písničky předčítat rodiče, přes první pokusy číst samostatně až po dobu, kdy děti budou čtení ovládat výborně a budou se písničky učit zpaměti. Co se týká textu, prioritou bylo, aby se v textu orientovali i čtenáři začátečníci a přitom aby vedle ilustrací nepůsobil text rušivě. Chtěla jsem, aby v kontrastu k poměrně realistickým ilustracím, bylo na obrázku vždy něco neskutečného, něco navíc, co čtenáře pobaví. Proto má například ježek koloběžku, věšák parohy, nebo myš chobot.

Vít Kovář – RIKKI-TIKKY-TAVI podle Rudyarda Kiplinga
Cílem mé práce bylo vytvořit ucelený komiks primárně pro děti a mladistvé – sekundárně pro všechny ostatní, který přináší poutavý příběh ze zvířecí říše, využívající nejrůznějších poznatků z autorova vlastního života. Rudyard Kipling sám se v komiksu také objevuje jako jedna z vedlejších postav.

Tereza Kovářová – odborná publikace + web
Mým prvním cílem bylo navrhnout odbornou publikaci – průvodce, se všemi aspekty, které tento úkol přináší. Poskytnout tak čtenáři přijatelnou formou praktické informace. Průvodce by měl být především praktický při manipulaci a čtení. Zároveň by měl komunikovat zajímavější formou než klasická produkce a přinést čtenáři i jiné vjemy než čistě ty praktického rázu. Můj cíl je velmi propracovaná maketa, do které budou zapracovány veškeré požadavky, které bych od bedekru takového typu očekávala a zřetelné řešení, jak by mělo konečné grafické zpracování vypadat.

Klára Míčková – Filmové zpracování hudební skladby
Mým největším cílem bylo a je, aby moje práce fungovala tak jak má. A to: Odvést pozornost člověka od jeho vlastních problémů a potěšit ho chvilkou radosti a zábavy. Proto věřím, že to, zda jsem skutečně uspěla se svým snažením, se prokáže až po prezentování videa veřejnosti. Snažila jsem se stvořit dílo tak, jak se odehrávalo v mých snech a představách. A díky animaci mohu tu představu nyní ukázat ostatním a snad jim ji také předat.

Nonna Postolenko – Základní ruský balíček
Cílem mé bakalářské práce je ukázat reálný život a fakta z dějin ruského národa přes filtr humoru. Specifická modelace, která je charakteristická pro můj umělecký styl, nejvíc podporuje kýčovitou stránku mého projektu. Ráda ukazuji fakta, z nichž některá jsou specifická a neznámá jak obyvatelům České republiky, tak větší části Ruska. Jedním z hlavních cílů je také ukázat můj názor umělce, občana a člověka. Ráda bych rozšířila svět pro ostatní lidi. Podle mého názoru není nic v Rusku černé, ani bílé, je tam všechno šedé. Lež a pravda stvořily masivní hromadu šedé hmoty, které se říká dějiny. Právě s touto hmotou chci pracovat. Musím ji roztřídit a odfiltrovat od všech médií, která vše dělají jen složitějším.

Tereza Saitzová – Autorská kniha
Hlavním cílem bylo nejen vytvoření prostoru pro prezentaci určité skupiny lidí skrze jednotlivé autorské manifesty, ale také utvoření určitého obrazu mé generace, mého okolí a především, za pomocí vlastních manifestů, utvořit zrcadlo mě samotné. A jak sama v knize popisuji: „Budiž se tato kniha stane mým zrcadlem, mou součástí, mým osobním manifestem obtiskávajícím se do vlastní vizuální identity, formující a deformující se spolu s mým životem."

Hugo-David Wirth – Mé místo je tento svět
Má práce spadá pod Land-art a vystavená dokumentace nikdy nemůže mít stejný efekt, jako osobní návštěva tohoto díla v přírodě.
Mým cílem bylo vytvořit linii schodů, která bude působit zajímavě a bude vybízet náhodného kolemjdoucího, aby se po nich, ze zvědavosti co ho čeká nahoře, vydal. Tím, že schody končí za horizontem kopce, není na vrchol vidět a zvědavost poutníka je udržována po celou cestu k vrcholu. Pro diváka, kterému se schody zprvu zalíbily, ale očekával nějaké vyvrcholení, to může být, i přes krásný výhled, zklamání. Kopec je téměř pustý. Dílo ale spočívá v uvědomění si, že cesta může být důležitější než cíl.

Anežka Bělohoubková – Hračka
Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila hračku. Je pro mě důležité, aby hračka dítěti dávala možnost zažívat hru přímo jejím prostřednictvím, aby hra s ní byla rozmanitá a pestrá. Proto jsem zvolila hračku ve formě stavebnice. Ve své diplomové práci jsem chtěla zpracovat hračku jakocelek. Proto je kromě jejího návrhu a realizace v materiálu součástí práce také logo celého souboru a design obalu.

Iva Coelho – Zvuková instalace: AlzApp
Chtěla jsem se věnovat možnosti, jak využít zvukové vjemy v oblasti interaktivní zvukové instalace. Je to pro mě nejzajímavější médium pro práci. Vzhledem k mým životním zkušenostem, kdy se vážná nemoc dotkla mých nejbližších, byl cíl jasný, pomoci lidem nacházejícím se v komplikované životní situaci způsobené závažnou nemocí tak, aby mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Alzheimerova choroba je v současné době nevyléčitelná, a proto bych ráda zkusila co nejvíce zkvalitnit zbytek života těchto pacientů i jejich rodin.

Lucie Fleková – Neočekávaný...
Má práce byla od počátku zamýšlena jako experimentální výzkum, při němž budu objevovat a prozkoumávat určitou techniku. Vybrala jsem techniku pravého leptu na porcelán. Tu jsem prakticky rozložila na její základní vlastnosti. Jde o poměrně složitý proces dekorování za využití agresivních kyselin. Leptaný povrch matní a tvoří se reliéf, který byl v minulosti pro lepší čitelnost efektu zlacen, proto jsem si stanovila základní body – vlastnosti, které lept vykazuje: unikátnost, destrukce, dekor, mizení a přeměna, čitelnost času, lidský zásah. Z uvedených vlastností jsem došla k závěru, že leptání je dekorováním destrukcí. Cílem se stalo prozkoumat hranice těchto pojmů, které si zdánlivě odporují.

Stanislava Malcová – Moje značka
V začátcích procesu tvorby diplomové práce jsem navázala na moji předešlou tvorbu a použila zde pro mne nový, neobvyklý materiál a technologii zpracování. Později jsem však začala stále častěji přemýšlet o výstupu této práce a nejen o průběhu, který bývá pro tvůrce největším přínosem. Chtěla jsem, aby vzniklo něco, co pro mne bude mít smysl, co usměrní obsáhlé možnosti ve světě módy, kde je estetično většinou na prvním místě. Každý má ovšem krásu spojenou s něčím jiným a tak bych Vám chtěla ukázat, jak vidím krásu já.

Aleš Němec – Co vidím, už tu není: Dozvuky
Abych vyjádřil, jak podle mě totalitní režim poznamenal předchozí generace v oblasti vnímání kultury a tím i mojí současnou, snažil jsem se vybrat ideální formu pro sdělení mého postoje k dané problematice. Ke ztvárnění jsem chtěl zvolit něco, co tento režim udržovalo. Jelikož byl spravován v podstatě násilím, vybral jsem si jeden z největších symbolů sovětské armády a to bojový letoun MiG-21, ze kterého jsem použil jeho hlavní charakteristický prvek náběhového kužele, jež jsem zformoval a zasadil do stylizovaného torza proudového motoru.

Matěj Peca – Autorská kniha: Příběh města Mostu
Prvotním cílem mé práce bylo dovědět se více o katastrofě, která postihla mé město. Troufám si říct, že ten jsem sám pro sebe splnil už samotným procesem bádání hlouběji v tématu. Nespokojil jsem se jen se zprostředkovanými materiály z internetu nebo literatury, ale několikrát jsem navštívil Okresní archiv v Mostě a hledal informace sám. Rád bych, aby tato kniha sloužila také jako memento toho, čeho byl dřívější režim schopen. Aby připomínala, že ne vše lze vyvážit penězi a že nejbohatší zdroj, ze kterého lze čerpat, je naše historie. Mnohem větší smysl má pak v dnešní době, kdy se neustále vedou spory o to, zda prolomit těžební limity a nadále tak ničit přírodu a domovy lidí.

Theresia Ruppertová – Redesign bezpečnostních značek
Cílem práce pro mne bylo rozšířit si povědomí o orientačních systémech ve veřejném prostoru. Zmapovat si oblast v úpravě a kresbě piktogramů, poučit se z předchozích nedostatků a upozornit na důležitost úpravy bezpečnostních značek. Nabylo pro mne podstatné vytvořit absolutní redesign a experimentovat v této práci. Chtěla jsem pouze vytvořit určitá pravidla v oblasti, která není dosud promyšlená a jasně stanovená. Bylo pro mne velice důležité docílit maximálního zjednodušení a sjednocení všech piktogramů tak, aby byly symboly srozumitelné a viditelné na velkou vzdálenost.

Veronika Šilhavá – Soukromý rituál
Cílem mé práce bylo vytvořit ideální platformu pro vepisování příběhů. Hrací pole, které bude mít potenciál nést viditelně přímo doteky lidí. Na jednotlivých tvarech budou aplikované vrstvy, které se používáním budou časem postupně odkrývat. Ponesou tak otisky člověka, který bude brát předmět do rukou. Vepíše se do něj. Používáním tak vznikne specifický solitér – jedinečný předmět s viditelným zaznamenáním doteků konkrétního člověka – předmět s příběhem.

Ester Tajrychová – Autorská kniha: Nedělej, aneb čemu se vyhnout, je-li vám život milý
Za cíl jsem si v kontrastu k „chytrým knihám" stanovila vytvořit, pokud možno co nejrozmanitější soubor mapující lidskou hloupost, roztržitost a drobné přešlapy, kterých se každý z nás čas od času dopustí a nerad to přizná. Mám totiž pocit, že jsme občas varováni před každým možným i nemožným nebezpečím. Kdyby si všechno měl člověk brát skutečně k srdci a vždy poslechnout, nejspíš by nikdy nemohl vyjít z domu. Ale koneckonců podle zdravotnických statistik se největší procento úrazů přihodí právě tam. Cílem práce však není čtenáře zastrašovat ještě více, to určitě ne. Snažila jsem se jen vytvořit

Markéta Tycová – Obrazová kompozice na téma typografie
Mým záměrem bylo vytvořit písmo, které budu poté prezentovat jako obrazové kompozice. Vytvořit brožuru, která bude náležitou prezentací písma a plakáty, které budou vhodnou prezentací písma pro účely výstavy. Smyslem celé práce bylo získat komplexní praktickou zkušenost s typografií. Být schopná lépe posoudit, vybírat, využívat a kombinovat písmo. Stejně tak se naučit písmo digitalizovat. Má to být smysluplným vstupem do světa typografie. Úmyslem bylo vytvořit písmo, které bude vhodné pro použití v současnosti, ale bude založené na bázi písma historického.

Adéla Wiesenbergová – „Šperkem je vše, co za něj považujeme"- V. K. Novák
Cílem diplomové práce bylo zpracování motivů Aloise Mudruňka a jejich přenesení do šperku. Naskytla se mi příležitost kombinovat něco starého s novým přístupem a tím jsem začala stavět základy pro práci. Nechtěla jsem, aby byly motivy výrazné již při prvním pohledu na šperk, a tak jsem hledala způsob, jak je použít. Při restauraci jsem vždy dostala na starost vyškrabat obrysy detailů ve sgrafitech (lipové listy, srdce, orlice, atd.) tím pádem jsou mi velmi blízké a staly se tak hlavním prvkem mé práce. Diplomovou práci jsem chtěla založit na kontrastech. Ať už se jedná o kontrast v ornamentech, geometrii, materiálech, či v barevnosti. Pro práci jsem se rozhodla vytvořit kolekci náhrdelníků a broží.

Kateryna Zabusova – Vizuální identita existujícího subjektu: Grandpapír
Cílem mé práce je zpracování výrazné, dynamické a funkční vizuální identity v souladu se současnými trendy v oblasti designu, aniž by vzniklo designové klišé. Klíčovou částí práce je vytvoření loga jako konstruktivního prvku s jasným a jednoduchým sdělením, který sjednotí všechny nositele stylu a zajistí vizuální jednotu.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E