Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

artcamp / přehled kurzů 2017

Kurzy mezinárodní letní školy umění ArtCamp jsou vhodné jako příprava na přijímací zkoušky a na studium umění na vysoké škole.

Účastníci letní školy si mohou podle své potřeby a zaměření nakombinovat různé kurzy a vytvořit si tak individuální rozvrh svého studia na FDULS v celkové délce od jednoho do tří týdnů.

K dispozici Vám bude základní technické vybavení a dle charakteru kurzu i základní výtvarný materiál. Před zahájením kurzu budete informováni, jaké další vybavení a výtvarné potřeby si přinést.

Výuka probíhá v ateliérech a studiích Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (Univerzitní 28, univerzitní areál ZČU v Plzni na Borech) nebo v plenéru, a to od pondělí do pátku zpravidla 8 vyučovacích hodin (po 45 min.) denně (kontaktní výuka + samostatná práce):

09.00 - 12.00 hod. / výuka
12.00 - 13.00 hod. / pauza na oběd
13.00 - 16.00 hod. / výuka

Čas výuky se může lišit v závislosti na konkrétní náplni kurzu. Většina kurzů zahrnuje i domácí přípravu, možná je i práce ve večerních hodinách (např. v rámci kulturních akcí apod.)

Vždy v pátek odpoledne (cca 14 – 15 hod.) proběhne v ateliérech prezentace výsledků týdenní práce účastníků, po níž budou úspěšným absolventům kurzu předána osvědčení o absolvování. Podmínkou získání osvědčení je pravidelná docházka, aktivní účast v kurzu a splnění zadaných úkolů.

Prosíme věnujte zvýšenou pozornost jazyku, ve kterém bude kurz vyučován. Jsou-li u kurzu uvedeny dva jazyky, bude se v případě smíšené skupiny českých i zahraničních účastníků v kurzu hovořit oběma jazyky.

čj = český jazyk
aj = anglický jazyk
sj = slovenský jazyk
nj = německý jazyk

V následujícím přehledu jsou kurzy bez označení úrovně v názvu či textu díky individuálnímu přístupu ke studentovi a výuce v malých skupinách vhodné pro všechny úrovně pokročilosti.


ArtCamp 2017 / nabídka kurzů

Nabídku kurzů připravujeme a bude zde k dispozici od února 2017.

Pro Vaši představu níže uvádíme anotace kurzů ročníku 2016, z nichž mnohé  budou součástí nabídky nadcházejícího ročníku letní školy ArtCamp. Opět se můžete těšit na kurzy pod vedením umělců ze Sutnarky i hostujících pedagogů ze zahraničí.

Kurzy, které proběhly v roce 2016:

Animovaná tvorba

vyučující / MgA. Vojtěch Domlátil
jazyk kurzu / čj, aj

téma / Animovaný film

Během týdenního kurzu se účastníci seznámí s principy a postupy tvorby animovaného filmu a při práci v týmu projdou všemi profesemi, které jsou pro natočení animovaného filmu nezbytné – čeká je tvorba scénáře, výroba loutek i prostředí, vyzkouší si práci se světly, animaci a nasnímání jednotlivých záběrů. Na závěr vzniklý materiál sestříhají, ozvučí a dodají efekty. Výsledkem práce každého týmu bude krátký animovaný film.

- tvorba scénáře, dramaturgie, loutky a prostředí

- příprava scény, světla, režie a kamera

- animace

- střih, postprodukce, zvuk, renderování

Architektura

vyučující / Mgr. Ing. arch. Petr Klíma
jazyk kurzu / čj

téma / Architektura - dějiny, teorie, navrhování

Kurz bude věnován historickým, teoretickým i praktických aspektům architektury. Formou přednášek a diskusí budou analyzovány problémy současné architektury včetně aktuálních témat, zmíněny budou i přesahy architektury do dalších oborů. Jedním z pilířů kurzu bude přiblížení procesu a principů navrhování od zadání po realizaci, dalším pak budou dějiny architektury 20. století. Část přednášek bude věnována také typologickým a stavebním druhům a základům stavitelství. Tyto znalosti a schopnosti poté účastníci kurzu uplatní při řešení  2 – 3 jednoduchých praktických úloh na zadané téma z oblasti architektury (ať už prostřednictvím tradičních technik či digitálních technologií). Kurz je vhodný jako příprava k přijímacím zkouškám na VŠ.


Architektura

vyučující / prof. Karol Weisslechner, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, SK
jazyk kurzu / sj, aj

téma / Budova jako šperk, šperk jako budova


Od Vitruvia až po dobu Bauhausu sa architektúra označovala ako matka umení. Čiže aj matkou umenia, tvorby šperku.  V určitých obdobiach to bolo však vnímané aj opačne. Súvislosti medzi tvorbou architektúry a šperku možno pri štúdiu histórie šperku jasne pozorovať. Vo výtvarnom prejave umeleckého šperku sa práca s architektonickými formami stáva autorskou výpoveďou, opierajúcou sa často o konkrétne projekty, ktoré sú prepojené s osobnými mytológiami autorov.  

Architektúra a šperk vo svojom príbuzenstve vznikajú v počiatočnom štádiu  koncipovania a tvorby na základe príbuzných úvah, keď je myseľ vzdialená od zemskej príťažlivosti, logiky, funkcie a účelu. Tvorba v oboch médiách má potenciál spájať  nespojiteľné. Svet materiálov, mechaniky, fyziky sa mení skôr na filozofiu, poéziu. Až neskôr je nutné uvažovať o priestore, o rozmeroch a ergonómii, o statike a ukotvení.

Reflexia na tému konkrétnej budovy, jej transformácia a presah médií, práca s proporciami a slovníkom výtvarného jazyka - to bude cieľom tvorby. Studenti budú intenzívnou a kreatívnou formou skúmať možnosti  transformácie architektonických prvkov, exteriéru a interiéru budovy školy do objektu, modelu umeleckého šperku, ktorý je možné inštalovať v krajine ľudského tela. Práca s proporciami, rozmerom, merítkom, vzťah rozmeru  k ľudskému telu, jeho ergonómii, bude jedným z dôležitých aspektov tvorby.      

-    zoznámenie sa s tvorbou architektov a tvorcov umeleckého šperku
-    informácie o náuke proporcií, geometrie a kánonov, ktoré determinovali tvorbu architektúry a umení počas vývoja dejín
-    využitie architektúry, exteriérov a interiérov,  jej  celkov a detailov, ako základu pre tvorbu umeleckého šperku ako priestorového objektu v krajine teľa
-    skúmanie vlastností architektonického diela, jeho slovníka výrazových prostriedkov, funkcií, optiky a materiality ako základ pre kreatívne uchopenie a spracovanie témy po intelektuálnej ako aj remeselnej stránke

Architektura

vyučující / Kazuhiro Yajima, architekt, Japonsko
jazyk kurzu / aj


téma / Japonská čajovna v Plzni

Kurz účastníky seznámí s principy a filozofií japonské architektury s důrazem na tradici japonských čajoven. Prostřednictvím přednášek a prezentací studenti objeví rozdíly i společné znaky mezi japonským a evropským přístupem k architektuře a veřejnému prostoru. Vyučující představí svoji vlastní architektonickou práci a vysvětlí filozofii jednotlivých projektů. Účastníci se naučí vytvořit OKOSI-E (papírové modely využívané zejména ke ztvárnění čajoven) a své nové znalosti využijí při návrhu vlastní čajovny umístěné do veřejného prostoru v Plzni. Během práce v terénu budou objevovat plzeňskou architekturu včetně slavných Loosových interiérů. Svoji práci budou průběžně dokumentovat a vytvoří portfolio pro závěrečnou prezentaci.


Arteterapie

vyučující / prof. Dr. Wieslaw Karolak, Akademie výtvarných umění W. Strzeminského, Lodž, Polsko
jazyk kurzu / aj


Prakticky zaměřený kurz je určen pro výtvarníky a studenty uměleckých oborů na VŠ.
Kurz účastníky seznámí prostřednictvím různých výtvarných technik (kresba, malba, koláž) a analýzy procesu tvorby i jejích výsledků s principy a metodami arteterapie. Na arteterapii bude pohlíženo ze dvou hledisek, a to „umění jako terapie“ a „umění v terapii“. Prostřednictvím nezbytné teoretické průpravy a řady praktických ukázek a cvičení s arteterapeutickými prvky s následnou analýzou kurz účastníkům umožní vhled do této disciplíny. Na základě procesu tvorby i výsledných děl se naučí, jak zkoumat pocity, vyřešit emocionální konflikty, dojít k sebeuvědomění, zvládnout chování a závislosti, rozvíjet sociální dovednosti a zvýšit sebevědomí. Tyto nové zkušenosti jim pomohou rozšířit obzory a získat podněty pro jejich další uměleckou práci a v neposlední řadě i napomohou v osobním rozvoji a sebeuvědomění.

Design / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / MgA. Petr Pelikán
jazyk kurzu / čj

Hlavním cílem kurzu je připravit účastníky na talentové zkoušky oboru Design nejen na FDULS.

Účastníci budou plnit úkoly, během nichž se prakticky i teoreticky seznámí
-    se základy skicování (konstrukce prostorové kresby, použití různých technik skicování)            
-    se základy modelování (použití sochařské hlíny i speciální designérské modelovací hmoty Clay, vytvoření prostorové kompozice, vytvoření modelu navrženého jednoduchého výrobku).                                                
-    se zásadami navrhování a vytváření prostorových kompozic a designu výrobků.

Hlavní předností kurzu je možnost vyzkoušet si pod odborným vedením „nanečisto“ průběh talentových zkoušek. Skladba jednotlivých úkolů simuluje přijímací zkoušky z hlediska zadaných témat, vyměřeného času na zpracování, použitých výtvarných technik i způsobu hodnocení jednotlivých úkolů přijímací komisí.


Design interiéru

vyučující / Mgr. art. Jana Potiron, ArtD.
jazyk kurzu / sj

Interiérový design sa venuje základným charakteristikám vnútorného priestoru, porozumeniu materiálových a povrchových kvalít, porozumeniu budovám. Využíva poznatky z architektúry, produktového, priemyselného aj nábytkového designu. Je to „design v kontexte“ s logickým usporiadaním pre daný účel. Designér sa zaoberá funkciou priestoru s ohľadom na estetické nároky užívateľov. Interiér a jeho zariadenie má vplyv na to, aký život sa v ňom a okolo neho rozvinie.

Cieľom kurzu je naučiť študentov princípom interiérovej tvorby a navrhovania mobiliáru s dôrazom na pochopenie vzťahov medzi človekom a predmetným prostredím. Zoznámia sa so súčasnými trendami v designe nábytku, produktov a osvetlenia, získajú ucelené zručnosti potrebné pre tvorbu komplexných interiérových riešení ako aj samostatných nábytkových prvkov.

Konzultácie navrhovaných riešení sú doplnené o teoretické prednášky na témy týkajúce sa interiérového a produktového designu, ako aj počítačová podpora.

-    designérsky proces od skice k realizaci
-    stručný prehľad štýlov, druhy interiéru
-    současný interiér a nábytková architektura
-    farba a svetlo
-    materiály v designe, materiálová psychológia
-    základy ergonómie a plánovania priestoru

Design nábytku

vyučující / MgA. Jaroslav Kyselý
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz designu nábytku je zaměřen na praktické osvojení detailního procesu vývoje nábytku od prvotních nápadů až po zpracované návrhy v podobě skic, modelů, 3D vizualizací apod. v závislosti na individuálních schopnostech a možnostech účastníků.
Účastníci pod vedením vyučujícího získají praktické poznatky z nábytkového designu a osvojí si důležité principy při jeho navrhování. Kromě toho jim kurz v návaznosti na zadaných úkolech nabídne také esenciální semináře z materiálové vědy, z ergonomie a ze základů technologických postupů pro design.

- představení historie a terminologie oboru
- semináře o materiálech a technologiích
- skicování a řešení konceptů dle úkolů a témat
- pracování s moderními ergonomickými principy
- práce na modelech


Design obuvi / příprava na přijímací zkoušky

Vyučující / MgA. Barbora Augustinová
jazyk kurzu / čj

Kurz nabízí získání prvních zkušeností s navrhováním obuvi, seznámení s oborem, terminologií a technologií tvorby obuvi. Je určen především zájemcům o studium designu obuvi či fashion designu, vhodný je pro studenty a absolventy středních oděvních škol. Hlásit se však mohou i všichni ostatní zájemci o design obuvi a fanoušci módy.
Účastníci se v úvodu seznámí s prací ateliéru Design obuvi a módních doplňků na FDU, poté budou pracovat na vlastním návrhu obuvi a nakonec jej zakreslí do zhotovených textilních výlisků (skořápek) kopyta a vytvoří portfolio z výsledků své práce.

Výuka bude dále zahrnovat:
-     studijní kresba obuvi podle reálných modelů a časopisů (tužka, stíny, linka a v barvě)
-    kopyto a jednotlivé části a komponenty obuvi
-    názorná ukázka napínání obuvi na kopyto
-    příprava textilních sáčků/výlisků (každý účastník si zhotoví cca 3 ks) - napínání plátna namočeného v disperzním lepidle na kopyto
-    navrhování malé kolekce obuvi
-    realizace a zakreslení střihových linií a prošívaní na výlisky – vzniknou makety obuvi
-    finální dokončování, tvorba portfolia a shrnuti celého týdne


 Design šperku

vyučující / BcA. Miroslava Veselá
jazyk kurzu / čj

téma / Šperkařské techniky, řemeslné dovednosti

Kurz je zaměřený na zvládnutí řemeslných dovedností a základních šperkařských technik. Účastníci se naučí základy zpracování kovů a další výrobní techniky, jako je řezání lupénkovou pilkou, vrtání, pilování, válcování materiálů, žíhání, pájení natvrdo – pomocí ohně a stříbrné pájky, pájení naměkko – pomocí cínu. Dále si osvojí techniky povrchové úpravy šperku, např. smirkování, leštění a patinování. Během kurzu se rovněž seznámí se zařízením ateliéru, se stroji a nástroji a materiály používanými ve šperkařství jako jsou obecné kovy a drahé kovy. Řemeslné dovednosti získané pod vedením odborného pedagoga pak účastníci využijí při tvorbě montovaného šperku dle svého návrhu, např. prstenu, závěsu či brože z materiálů jako je měď, mosaz, hliník a plexisklo. Zvládnutí základních šperkařských technik je předpokladem pro kreativní činnost a tvorbu vlastního autorského šperku.

Design šperku / pokročilí

vyučující / doc. Petr Vogel
jazyk kurzu / čj

téma / Šperk je radost, pozitivní okamžik dne

Kurz je otevřen studentům a absolventům bakalářských a magisterských uměleckých oborů s pokročilou znalostí šperkařských technik.

Náplní kurzu bude tvorba autorských šperků/objektů. Šperk bude chápán jako zhmotnění příběhu, nálady, vypovědi. Stimulem práce se stanou každodenní prožitky a jejich obecné, symbolické významy, jako jsou radost, láska, zklamání. Šperk se v té chvíli stane příběhem, bajkou, reflexí, výpovědí, komentářem, hrou.  Šperk není pouhou ozdobou, tvarem bez příčiny. Šperk je šperkem svým obsahem.
-    vstupní přednáška, tématika autorského šperku včetně ukázek uměleckých šperků/objektů
-    návrhy a vlastní realizace série šperků/objektů, jejich instalace a prezentace
-    volba vhodného materiálu a výrazových prostředků s možností využití technologického a strojového vybavení ateliéru, případně vlastních používaných technik
-    týmová cvičení, diskuse, interakce účastníků a tříbení schopnosti naslouchat a pozitivně vnímat i kritický ohlas kolegů

Motto:  
Jakmile se vzdáte tomu, co existuje v přítomnosti, minulost ztratí veškerou moc.
Otevře se sféra Bytí, která byla zastíněna vaší myslí.
Najednou v sobě objevíte hluboký pocit klidu.
A v tomto klidu je velká radost.  
A v této radosti je láska.
A v jejím jádru je něco nesmírného a posvátného, co nelze pojmenovat.  
(Eckhatr Tolle)


Digitální fotografie

vyučující / MgA. Miro Švolík
jazyk kurzu / sj, aj


téma / Inscenovaná fotografia (práca s ľudskou postavou)


Účastníci kurzu budú spracovávať  vybranů tému  formou inscenovanej fotografie a zároveň pracovať s ľudskou postavou. Vyučujúci odprezentuje svoju vlastnú fotografickú tvorbu a prednášky o inscenovanej fotografii (napr. o Slovenskej novej vlne), ponúkne ukážky fotografií českých, slovenských a svetových autorov, ktorí sa venovali, alebo venujú vo svojej fotografickej tvorbe forme inscenovanej fotografie.
V inscenovanej fotografii môže byť autorským zámerom dôraz na formálnu kompozíciu, ale aj na obsahovú stránku fotografie. Dôležitá je voľba správnej lokality k realizácii fotografií - v interiéri aj v exteriéri. Ďalej je tu dôležitý dôraz na správny výber oblečenia modelov, výber rekvizít, účesov, na kompozíciu záberu, atď.

Vhodným umiestnením postavy (modelu) v priestore a vhodnou pózou modelov sa budú účastníci kurzu snažit o vyjadrenie myšlienky a obsahu témy. Účastníci si budú robiť navzájom modely a fotografujúcich. V druhej polovici kurzu budú môcť hľadať svoje vlastné interpretácie a možnosti vo forme inscenovanej fotografie.
Účastníci budú počas kurzu s vyučujúcim konzultovať priebežnú prácu aj svoje doterajšie portfólio (portfólio je podmnienkou účasti na kurze).
Kurz zahŕňa aj spracovanie a úpravu fotografií vo Photoshope pri príprave fotografií do tlače.

Digitální fotografie

vyučující / prof. Mgr. Štěpán Grygar
jazyk kurzu / čj, aj


téma / Městská krajina


Kurz vedený renomovaným českým fotografem prohloubí kreativitu účastníků, rozšíří jejich schopnost koncepční práce s fotografií i schopnost kritické analýzy vlastní tvorby včetně jejího zařazení do širšího kontextu současného umění.
V teoretické části se kurz zaměří na rozdílné přístupy současné fotografie vycházející z vizualistických a konceptuálních tradic. Vedle přednášek o současném umění a fotografii bude zahrnovat také rozbor a hodnocení portfolií prací účastníků kurzu.  Rozbor konkrétních konceptů, jež budou předcházet realizaci díla, poslouží také ke komparaci jednotlivých přístupů z pohledu současné fotografie.
Praktická část směřující k tématu městské krajiny bude zahrnovat výběr konkrétních lokací, osvětlení, kompozičních a technických postupů odpovídajících konkrétnímu projektu. Výstupem práce bude fotografická série, publikace nebo leporelo na dané téma. V případě potřeby se kurz bude detailněji zabývat technologií zpracování digitálního a analogového obrazu od exponometrie až po zhotovení výsledné fotografie, stavbou a skladbou fotografického obrazu apod. Podle zvoleného přístupu se v každém konkrétním případě bude přistupovat k výběru výsledných fotografií. Od narace, schopnosti vytvářet vizuální příběh, až po konceptuální přístupy zahrnující apropriaci, či snahu o potlačení vizuality a zdůraznění textové části či přesahů do jiných médií.


Digitální fotografie / základy

vyučující /  MgA. Radovan Kodera
jazyk kurzu / čj

Teoretická část:
Současné možnosti digitálních fotoaparátů a základy práce s formátem RAW v prostředí Adobe Photoshop.
Stavba a skladba fotografického obrazu – tonální a lineární řešení, rytmus, fotografie založená na principu pohybové nebo optické neostrosti, fotografie založená na principu významového nebo světelného kontrastu, prostorotvorné postupy, základy práce s barvou.
Fotografická tvorba v profesionálním fotografickém ateliéru a její principy, vytvoření improvizovaného fotostudia v domácích podmínkách.
Rozdíly práce v ateliéru a v přirozených světelných podmínkách v interiéru nebo exteriéru.

Praktická část:
Praktické postupy tvorby portrétu (ateliér i přirozené prostředí), fotografického zátiší (ateliér i přirozené prostředí) a městského dokumentu.
Ovládání moderních DSLR Nikon a Canon.
Práce s bleskem a odraznou deskou.
Účastníci se naučí nejen základní principy fotografování, ale též sestavování fotografií do celků. Každý účastník bude už od začátku pracovat systematicky na jednom nebo více souborech dle svého individuálního zaměření.

Fashion design / příprava na přijímací zkoušky

Vyučující / doc. akad. mal. Helena Krbcová
Jazyk kurzu/ čj

Kurz je určen zájemcům o studium fashion designu, kteří ovládají figurální kresbu.
Účastníci kurzu budou prostřednictvím ukázek z praxe, odborných přednášek a řešení konkrétních úkolů seznámeni se základními principy navrhování oděvu. Dozví se, jak přistupovat k módním trendům a jak s nimi pracovat.
Výuka bude zejména zaměřena na stylizovanou figurální kresbu a kresebné zpracování návrhu oděvu (tužka, tuš, pero, akvarel apod.). Práce bude završena oděvní kompozicí – aranžovaným návrhem realizovaným z pomocného materiálu (kaliko) na malou krejčovskou figurínu.
Výstupem kurzu bude soubor oděvních návrhů ve formě kresebných skic a fotodokumentace plastických modelů.


Figurální kresba / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / MgA. Mgr. Pavel Trnka
jazyk kurzu / čj, aj


Kurz je zaměřen na kresbu aktu v životní velikosti dle živého modelu, pomáhá rozvíjet tvarovou zásobu, prohlubovat kresebné dovednosti a seznamuje účastníky s různými kresebnými technikami. Účastníci se naučí znázornit figuru ve správných proporcích, pochopí zákony perspektivy a základy anatomie. V úvodu kurzu se naučí stylizovat složitou anatomickou stavbu figury do geometrických tvarů. Pomocí úhlového vizování pak dokáží znázornit figuru v perspektivní zkratce. Část kurzu bude zaměřena i na kresbu anatomických detailů, pozornost bude věnována i roli světla a stínu při kresbě figury. Realistickou figurální kresbu budou účastníci moci obohatit o originální výraz a rukopis.

Kresba podporuje schopnost vidění a pomáhá rozvoji myšlení a kreativity. Kurz proto doporučujeme jako součást přípravy na přijímací zkoušky na vysoké umělecké školy.

 Grafický design a plakát

vyučující / doc. akad. mal. František Steker
jazyk kurzu / čj

téma / Principy navrhování grafických sdělení

Kurz je určen zájemcům o studium vizuálních komunikací, grafického designu a účastníkům, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit výtvarně řemeslné dovednosti pro návrhářskou praxi. Předpokládá se uživatelská znalost grafických editorů (Illustrator, InDesign, Photoshop).

Účastníci si přinesou kreslící potřeby (tužky, barevné fixy, pastelky) pravítko, řezák, barevné papíry, lepidlo

•    stručný pohled do dějin plakátu a vývoji tiskových technik
•    ideové skici podle vlastního námětu, dále na téma "budoucnost" a osobnost Ladislava Sutnara
•    spojení obrazového motivu a typografie
•    výtvarný záměr a technologické limity
•    zhotovení podkladu pro digitální tisk

Výstupem kurzu bude digitální tisk vybraného návrhu každého účastníka v rozměru 100 x 70 cm


Grafický design a plakát

vyučující / prof. R. Roger Remington, Rochester Institute of Technology, New York, USA
jazyk kurzu / aj


téma / Informační design

Kurz je určen pokročilým studentům grafického designu se zkušenostmi z oblasti typografie a organizačních metod.

Na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara je důležité udržovat povědomí studentů i široké veřejnosti o životě Ladislava Sutnara a významu jeho tvorby. V rámci tohoto kurzu budou účastníci zpracovávat sadu plakátů zaměřených právě na průkopníka designu Ladislava Sutnara. Každý z účastníků navrhne jednu infografiku – plakát zaměřený na vybraný aspekt Sutnarovy kariéry. Všechny plakáty dohromady pak vytvoří historickou posloupnost nejdůležitějších informací o Sutnarovi.

Každý účastník v rámci kurzu
-    provede nezbytný historický průzkum o Sutnarovi
-    realizuje návrh informačního plakátu
-    prokáže svoji znalost typografie a formálních pravidel vizuální komunikace
-    pozná důležitost zdokonalování grafických řešení
-    naučí se pracovat s organizační metodou založenou na Vignelliho mřížce
-    zvolí vhodné digitální nástroje k návrhu a vytištění plakátu
-    přispěje k týmové snaze o vytvoření ucelené sady plakátů

Ilustrace / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / MgA. Mgr. Pavel Trnka
jazyk kurzu / čj

Kurz je určen zejména uchazečům o studium ilustrace na vysokých uměleckých školách a provede je přípravou k přijímacím zkouškám.

V úvodu kurzu budou účastníci seznámeni s oborem a prohlédnou si ukázky studentských i absolventských prací na podobná témata, která je v průběhu ArtCampu čekají. Dále si prohlédnou práce vybraných českých i světových ilustrátorů a prostřednictvím všech těchto ukázek se seznámí s pravidly a principy ilustrace.

Během kurzu bude zadáno několik úkolů, na nichž budou studenti pracovat pod individuální korekturou pedagoga (např. ilustrace k povídce či knize, komiksové vyprávění, obálka a předsádka knihy apod.). Ve středu a ve čtvrtek pak proběhnou zkoušky nanečisto, v pátek se uskuteční závěrečné hodnocení za přítomnosti studentů.

Přineste si s sebou - portfolio / deník s vašimi kresbami - studijními i fantazijními.


Keramický design / příprava na přijímací zkoušky

vyučující / MgA. Gabriel Vach
jazyk kurzu / čj, aj

Účastníci kurzu se seznámí s materiálem porcelánu - s jeho jedinečnostmi, specifiky i omezeními a osvojí si základní pravidla při navrhování porcelánového designu. Kurz je určen nejen uchazečům o studium, ale i všem zájemcům o techniky tvorby a dekorace porcelánových výrobků.

V průběhu kurzu se účastníci seznámí s postupem, který stojí za vznikem nového porcelánového tvaru od kresebného návrhu k hotovému výrobku. Každý účastník tak bude mít možnost vyzkoušet si v praxi základní techniky práce s porcelánem, a to jak vytváření, tak i několik druhů dekoračních technik.

Konkrétním tématem letošního ročníku bude tvorba funkční čajové konvice, případně dalšího čajového nádobí dle vlastního návrhu. Výsledkem práce bude autorský originál – porcelánový výrobek dle vlastního návrhu, který bude otestován při závěrečném čajovém dýchánku.

 

Knižní vazba

vyučující / MgA. Mgr. Petra Soukupová
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz účastníky v úvodu seznámí s knihařskými pojmy, knihařskými materiály a nástroji. Následně budou dle úrovně pokročilosti realizovat základní nebo experimentální typy knižních vazeb včetně:
-    zavěšovaná vazba s rovným hřbetem
-    dekorování papírů (škrobový, lihový, olejový, ruční)
-    příprava složek a knižního bloku
-    zhotovení knižních desek
-    zavěšení knihy do desek

Pokročilejším účastníkům kurz nabízí individuální vedení a konzultace při realizaci výtvarné vazby v rámci zadání „autorská kniha“.


Komiks

vyučující / doc. M. A. Barbara Šalamounová (nj), MgA. Marie Kohoutová (čj)

jazyk kurzu / čj, nj

Pětidenní kurz pro všechny příznivce komiksu, kteří již nechtějí komiksy pouze číst, ale rádi by se naučili je i tvořit.

Dozvíte se o historii komiksu, seznámíte se s jeho základními principy (řazení okének na stránku, textové bubliny, vztah obrázků a textu, příběh a jeho struktura) a prvky (slovo, obraz, příběh, hrdina, pointa). Poznáte několik druhů komiksu i různé techniky, kterými lze obrázkové příběhy vyprávět.

Pomocí obrázků a textů si nejen procvičíte schopnost odvyprávět příhody druhých i vlastní, ale i otestujete svoji zručnost kreslíře, svoji paměť a představivost. Vyzkoušíte si samostatnou práci i spolupráci s ostatními při tvorbě v týmu.

Výstupem kurzu budou komiksy v kreslené i tištěné podobě. Účastníci se rovněž seznámí s pracemi studentů a pedagogů ateliéru Komiks a ilustrace pro děti na FDULS.

Kresba

vyučující / doc. akad. mal. Jiří Kornatovský
jazyk kurzu / čj

téma / Kresba mimo čas

Kurz je zaměřen na duchovní stránku díla, v němž nejde o povrchní hru s materiálem, ale o objevování tajemství mezi mikrokosmem a makrokosmem, o vztah vnitřního a vnějšího a hledání identity své vlastní osobnosti prostřednictvím uskutečnění svého uměleckého záměru - v sebereflexi zážitku společné práce i v konfrontaci s osaměním a individuálním chápáním vztahu k nadčasovému a univerzálnímu.

Samotný kurz a práce budou realizovány ve vybraném neobvyklém a inspirativním objektu města Plzně. Výsledkem práce každého účastníka bude obraz nebo cyklus kreseb.


Litografie

vyučující / MgA. Mgr. Bedřich Kocman
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz seznámí účastníky s principy a postupy tisku z kamene. Dle svých individuálních schopností a zkušeností budou účastníci realizovat malonákladové experimentální soubory tisků.

- historie oboru, terminologie, nástroje a materiály používané v litografii
- příprava litografického kamene broušením a zrněním
- kresba na litografický kámen
- možnosti a technologie tisku a soutisku
- tisk na plátno a další materiály
- tisk ve stroji i alternativními způsoby

Pracoviště kamenotisku na FDU je zcela unikátní v rámci celého regionu především zaměřením na tradiční a zasouvané způsoby přímého tisku v celé škále formátů, až po extrémní velikost kamene 90 x 120 cm, dále způsoby práce beze stroje, cesty uplatňující různost potiskovaných materiálů a kombinace serigrafie, fotografie a dalších vstupů s možnostmi litografie. Všechny tyto polohy si mohou účastníci kurzu zařadit do svého individuálního plánu, který bude nejlépe vyhovovat jejich zaměření a dosavadní praktické zkušenosti.

Logo a jednotný vizuální styl

vyučující / doc. MgA. Kristýna Fišerová

jazyk kurzu / čj, aj

Náplní kurzu je tvorba loga jako základního kamene vizuální identity a jeho užití v rámci jednotného vizuálního stylu. Účastník se seznámí s řadou ukázek a po krátkém teoretickém úvodu vytvoří vlastní návrhy logotypů včetně jejich aplikace (vizitka, firemní hlavičkový papír aj.). Součástí práce budou kresebné návrhy i následné zpracování v programu Adobe Illustrator (předpokládá se znalost práce s tímto programem).

Logo
Identifikační kritéria
Sémantická role loga
Estetická /syntaktická/ role
Funkční kritéria

Jednotný vizuální styl /corporate design/ a jeho základní elementy

Značka, logotyp
Typografie
Formy obrazu a jeho užití
Barvy
Orientační systémy

Manuál a implementace jednotného vizuálního stylu


Malba

vyučující / doc. akad. mal. Aleš Ogoun
jazyk kurzu / čj

téma / Barva jako priorita

Kurz je veden z pohledu malíře-koloristy, který vám pomůže zaobírat se barvou z různých hledisek malby. Rozšiřuje vlastní vnímání a citlivost na základě cvičení a  specifik  malířského procesu a pomáhá naučit se vyjádřit prostor výhradně barvou bez použití iluzivní perspektivy. Barva jako nositel emocionálního abstraktního vyjádření bude následně podrobena i konfrontaci divácké zkušenosti. Barevná symbolika bude rozebírána z hlediska různých kultur, historických a sociálních společenských domluv a zvyklostí. Hmota barvy jako nositelka  energie bude pokusně vnímána i hapticky. Barva se použije i  jako malířský způsob vnímání psychiky zobrazovaného člověka nebo krajiny. Individuální cítění se promítne v konfrontaci děl účastníků kurzu na závěr každého úkolu a kompletně výstavou na konci kurzu.

 


 

Nová média

vyučující / doc. akad. mal. Vladimír Merta
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz je určen pro všechny zájemce o nové možnosti a formy výtvarného vyjadřování.  Vhodný je zejména pro ty, kteří se chtějí ucházet o studium v ateliéru Nová média na FDU nebo jiných vysokých školách uměleckého zaměření.  

V průběhu jednoho týdne si účastníci vyzkouší realizaci výtvarného díla v interiéru, prostředí města a volné přírodě (jsou plánovány pracovní exkurze do vybraných lokalit v Plzni a jejím blízkém okolí). Součástí jejich práce bude i pořízení záznamu a zdokumentování tvorby pro závěrečnou prezentaci, včetně podkladů pro autorské portfolio. Uchazeči o studium poznají charakter výuky v ateliéru Nová média a jeho náplň.                                                                             
Úvod bude věnován stručné historií vývoje výtvarného umění 20. a 21. století z pohledu Nových médií (Konceptuální tendence, Umění akce, Land Art, Instalace, Elektronická média, Environment Art, Informační technologie a jiné).
Praktická část kurzu účastníky formou praktických cvičení seznámí se základními principy tvorby uměleckého díla.

-    vytvoření konceptu na zadané téma
-    výběr vhodného média
-    projekt (kresba, text)
-    realizace
-    prezentace
-    dokumentace
-    tvorba autorského portfolia

 

Nová Média

vyučující / MgA. Anežka Hošková
jazyk kurzu / čj, aj


téma / Audiovizuální subkultury - propojení hudby s vizuálním uměním

Kurz je vhodný nejen pro vizuálně-hudební nadšence, kteří ve své tvorbě propojují výtvarné umění s hudbou, ale také všechny ostatní tvůrce, kteří se specifickou estetikou a zajímavou hudbou nechají inspirovat.

Účastníci si donesou vlastní notebook.

Účastníci kurzu se seznámí s aktivitami známého promotérského kolektivu A.M.180, které zahrnují především výstavní, kurátorskou a promotérskou činnost - organizaci koncertů českých a zahraničních alternativních kapel. Dozví se o vývoji kultury DIY /do it yourself/ v souvislosti s vizuální formou hudebních skupin a festivalu Creepy Teepee - zjistí, jak se dnes tvoří obaly MC, CD, LP, programy, weby, bannery, plakáty, letáky, merchandise. Lektorka představí concept Collab Band Sketch Book. Kurz dále nabízí seznámení s prostředím subkultur a autentickou zkušenost s hudebním DJingem.

Hlavní praktickou náplní bude vytváření kreseb a koláží do funzinu a Collab Sketch Booku, seznámení s programem Virtual DJ a mixování hudby, tvorba vizuálu kapely. Nevšedním zážitkem bude jistě promítáni dokumentu o Danielu Johnstnovi a vystoupení hosta kurzu - live show hudební kapely. V závěru kurzu účastníci vystoupí se svou vlastní DJ performance, představí vytvořený funzine, Collab Sketch Book a vytvořené covery.


 

Principy současného tance

vyučující /  MgA. Kateřina Bednářová
jazyk kurzu / čj, aj

téma / Tanec = prostor +čas + tvar + pohyb

Kurz je určen každému, kdo má radost z pohybu, komu pohyb přináší potěšení a kdo má chuť poznat další možnosti pohybu prostřednictvím technik současného tance.

Technika současného tance se opírá o základní princip účinnosti v pohybu. Za tímto účelem se do ní integrují poznatky o fungování lidského těla, které přinášejí výzkumy v příslušných vědeckých oborech (anatomie, fyziologie, kineziologie, biomechanika) a též poznatky z jiných systémů tzv. body-mind awareness.

Technika současného tance využívá některých nových principů, které vycházejí z experimentů amerického postmoderního tance v 60. a 70. letech minulého století. Některé tyto principy známe i v moderním tanci, jejich vnímání se však víceméně změnilo s uplatněním nového pohledu na některé z nich, zejména na požadavky efektivního fungování těla v pohybu.

Naše tělo existuje v prostoru, expanduje do prostoru, vytváří prostor a obsahuje vnitřní prostor. Pohybuje se v čase, rytmicky, různou dynamikou a rychlostí v souladu anebo v opozici s hudebním doprovodem. Stejně jako můžeme při kresbě přitlačit tužkou na papír, šrafovat plochu nebo vést lehce plnou linku, stejně měníme kvalitu pohybu.

Kurz účastníky seznámí se základními tanečními principy současného tance a možnostmi vyjádření prostřednictvím tanečního umění. Účastníci budou vedeni k uvědomění si vlastního těla, zkoumání jeho fyzických možností a zdokonalení technické zdatnosti, zároveň budou hledat vlastní pohybový slovník, vlastní pohybové vyjádření.

Výstupem kurzu budou pohybové kompozice vycházející z improvizací na zadaná témata týkající se základních tanečních principů současného tance.

 

Storyboard

vyučující / Kurt van der Basch, Kanada
jazyk kurzu / aj

Kurz proběhne pod vedením zkušeného autora storyboardů a koncepčních ilustrací pro řadu Hollywoodských filmů, jako je např. Star Wars ep VII, Atlas mraků nebo Iluzionista. Účastníci se naučí základy tvorby storyboardu pro film, jejíž principy jsou platné i pro další oblasti umění, jako je reklama, animace, komiks apod. V návaznosti na analýzu vybraných filmových sekvencí a storyboardů budou sami formou praktických kresebných cvičení zpracovávat zadané části scénářů. Účastníci rovněž prohloubí své kresebné dovednosti a schopnost vyjadřování myšlenek a nálad prostřednictvím rychlých a srozumitelných kresebných technik.
 
- principy tvorby storyboardu, terminologie a základní typy záběrů
- volba záběrů a pohyb/úhel kamery jako prostředky vyvolání různých emocionálních reakcí u diváků
- praktické ukázky, analýza filmových sekvencí, diskuse
- převedení psaného scénáře do podoby storyboardu
- tvorba seznamu záběrů, chronologie příběhu, práce se scénami a postavami
- kresba a ilustrace pro produkci:
   tvorba půdorysu pro vysvětlení pozice kamery
   kresba s minimální předlohou
   rychlá kresba hlavy a figury
   různé druhy perspektivy
   kompozice obrazu pro vytvoření různé atmosféry

Účastníci si mohou pro využití v kurzu přinést vzorky scénářů (vlastní či cizí tvorba).


 Videotvorba

vyučující / MgA. Lukáš Kellner
jazyk kurzu / čj, aj

téma / Video – od nápadu k filmu


Účastník kurzu by měl mít základní znalost ovládání kamery/DLSR zařízení a být seznámen s principy fungování editačních programů pro střih videa.

-    úvod do videotvorby – problematika různých autorských přístupů k práci s videem, rozšíření znalostí v oboru využitelných postupů, práce s editačními programy
-    teoretické i praktické seznámení s natáčecí technikou
-    práce v tvůrčím týmu na realizaci praktických cvičení, kde si každý člen týmu vyzkouší různé disciplíny spojené se vznikem pořadu (režie, kamera, zvuk, střih, script a výstup před kamerou)
-    volné video / videoart, reportáž, rozhovor, záznam události
-    seznámení s pokročilou funkcí videoeditorů - effects keyframes / kolorace / adobe dynamic link
-    editace pořízených záznamů, export a prezentace výsledného videa


  

Výtvarné řešení počítačové hry

vyučující /  MgA. Ing. Václav Šlajch
jazyk kurzu / čj, aj

Kurz účastníky seznámí se základními principy práce výtvarníka počítačových her, a to jak s přihlédnutím k typu hry, tak i s ohledem na zvolený herní žánr. Účastníci kurzu si na praktických úkolech ověří postupy designéra PC hry - provedou výtvarné návrhy prostředí, postav, kostýmů a předmětů v logické souslednosti od základního skicování, zachycování myšlenek, přes layoutovou ilustraci a storyboard až k finálním návrhům. Pracovat se bude formou kresebných návrhů bez použití počítače.

-    základní typy počítačových her a společný brainstorming
-    výběr herního žánru a vhodného způsobu zpracování
-    skicování a layout
-    výtvarné návrhy prostředí, postav, kostýmů, předmětů
-    storyboard k úvodní a finální animaci
-    finální návrhy, propagační artwork, závěrečná prezentace


 Základy grafických technik


vyučující / MgA. Mgr. Jan Kocman
jazyk kurzu / čj 

Cílem kurzu je prakticky poznat základní principy čtyř tradičních tiskových technologií: tisk z výšky, tisk z hloubky, tisk z plochy a šablonový tisk. Účastníci se seznámí s konfrontací historických a současných přístupů v oblasti umělecké grafiky i polygrafie. Problematika grafických technik jim bude zprostředkována jako podpora kresby, malby, ilustrace. Výuka bude podpořena a dokumentována řadou experimentálních tisků, které si každý účastník odnese v podobě malé knihy či brožury.
Úvod kurzu nabídne historické vymezení disciplín, uvede je do kontextu se současností a seznámí účastníky s používanými nástroji a materiály. Praktická část se pak bude skládat vždy z přípravy tiskové matrice a realizace tisku.

 

 


 

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E

vnější vztahy a informace k přijímacímu řízení
pro zahraniční uchazeče

mgr. markéta kohoutková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel / 377 636 716

fax / 377 636 702