SUTNARKA
20
2 2 3 4 5 6 7 8 9  
  1 2 3 4 5 6 7 8 0

BAKALÁŘKY
DIPLOMKY


„Přechodový rituál (z francouzského rite de passage) je rituál, který provází přechod skupiny jednotlivců nebo jedince samotného z jednoho společenského postavení nebo období do druhého a to kvalitativně vyššího.“
Zdroj: Wikipedie

Přechodovým rituálem jsou poněkud nadneseně řečeno také kvalifikační práce. Svědčí o tom výpovědi jejich autorů. Buď předem, v jejich průběhu, nebo zpětně si uvědomují, že se jednalo o neobvyklou událost, která měla dopad na jejich život. Díky jim samotným. Díky osobnostem, které potkali. Díky příležitostem, kterých se jim dostalo. Díky prostředí, v němž vznikly. Díky Sutnarce.

„Můj život se potom, co do něj vstoupila Sutnarka změnil, potom, co z něj Sutnarka vystoupila, se změnil znovu.“
Tomáš Červený

Neváhejte a vstupte. Doufáme, že se potom také cosi změní ve vašem životě...

"A rite of passage (from the French rite de passage) is a ritual that accompanies the transition of a group of individuals or an individual from one social status or period to another, which is of a higher quality."
Source: Wikipedia

Exaggeratedly said the transitional ritual can also be the qualifying works. This is proved by the statements of their authors. Either in advance, during the creative process or afterwards, they realize that it was an unusual event that had an impact on their lives. Thanks to them as authors. Thanks to the personalities they met. Thanks to the opportunities they got. Thanks to the environment in which the works originated. Thanks to Sutnarka.

"My life changed after Sutnarka had entered it. After Sutnarka had left it, it changed again."
Tomáš Červený

Do not hesitate and come in. We hope that then something will change in your life as well...Jindřich Lukavský

proděkan pro studijní a pedagogické záležitostiDesign: Alexander Dym / Vizuál: Vojta Leibl